Afbeelding van Telco webhosting en streaming
Algemene voorwaarden Radio Toppers


Radio Toppers, Veldweg 31, 5321 JD Hedel

Radio Toppers, gevestigd en kantoorhoudende te Hedel.


Definities
Opdrachtnemer: Radio Toppers, hierna te noemen Radio Toppers.
Consument opdrachtgever: een natuurlijk persoon die niet namens een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Radio Toppers.
Ondernemer opdrachtgever: een rechtspersoon die vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met Radio Toppers.


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Radio Toppers sluit in de hoedanigheid van opdrachtnemer.
Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
Radio Toppers behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Radio Toppers voor de uitvoering gebruik maakt van derden.


Prijzen en tarieven
Alle door Radio Toppers genoemde tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte/opdrachtbevestiging genoemde termijn conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).


De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Radio Toppers van de aanvraag van de opdrachtgever. Indien na aanvraag door de opdrachtgever blijkt dat de opdrachtgever nog een onbetaalde factuur heeft bij Radio Toppers of een andere bij Stichting Webcasting Nederland aangesloten provider, zal Radio Toppers de aanvraag niet accepteren en komt de overeenkomst niet tot stand.
Bij het sluiten van de overeenkomst stemt de opdrachtgever erin toe dat Radio Toppers direct na acceptatie start met het leveren van diensten. Hiermee komt de wettelijke bedenktijd te vervallen.
Overeenkomsten met betrekking tot een pakketaanbieding van Radio Toppers kennen een minimale looptijd van twaalf hele kalender maanden.


Opzegging van de overeenkomst
De consument opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
De ondernemer opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Opzegging kan geschieden per aangetekend schrijven of per email.
Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze voor de ondernemer opdrachtgever stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst werd gesloten.
Indien de opdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst behoudens tijdige opzegging steeds verlengd met één maand.
De overeenkomst wordt niet beëindigd door het enkele feit dat de opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de door Radio Toppers geleverde diensten.

In geval van overlijden van een particuliere opdrachtgever dienen de erven een kopie van de overlijdensakte toe te sturen. De overeenkomst van de overledene wordt een volle kalendermaand na ontvangst van deze akte stopgezet, of op de door de erven aangegeven (latere) datum.
Aan Radio Toppers komt het recht toe om de overeenkomst op grond van gewichtige redenen op te zeggen.
De beoordeling of er sprake is van een gewichtige reden komt toe aan Radio Toppers. Als gewichtige redenen vallen onder andere, maar niet uitsluitend aan te merken:
Gebruik van illegaal materiaal, zoals auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video- of muziekbestanden waarvoor geen toestemming is verkregen of waarvoor geen auteursrechten betaald zijn, en materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving.


Opschorting en ontbinding
Het herroepingsrecht is voor de consument opdrachtgever ook van toepassing op levering van diensten. Omdat Opdrachtnemer met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever consument is gestart met nakomen, heeft de opdrachtgever consument verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding/herroeping."
Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Radio Toppers het recht om nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
Radio Toppers heeft eveneens het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten indien aan de zijde van de opdrachtgever sprake is van gebruik zoals omschreven in artikel 5.7 van deze voorwaarden.

Indien bij Radio Toppers de gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever de op hem rustende verplichting niet na zal kunnen komen, heeft Radio Toppers het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval zal Radio Toppers de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem 14 dagen de tijd gunnen om middels een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever hier niet binnen de genoemde termijn aan voldoet, heeft Radio Toppers het recht de overeenkomst te ontbinden.
Radio Toppers komt voorts het recht toe om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
Aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept.
Indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst.

Indien één of meerdere van de in het vorige lid beschreven situaties zich voordoen, zijn alle vorderingen die Radio Toppers op de opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar.
Radio Toppers heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, zoals, maar niet uitsluitend, het onbetaald laten van facturen.
Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd enige andere rechten van Radio Toppers.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking en 14 dagen na levering van de dienst schriftelijk te worden gemeld bij Radio Toppers.
De schriftelijke kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Radio Toppers zo adequaat mogelijk kan reageren.
Klachten die niet tijdig aan Radio Toppers kenbaar worden gemaakt, kunnen niet in behandeling worden genomen.
Indien Radio Toppers een klacht gegrond acht, zal zij deze op de haar meest juist voorkomende wijze herstellen.
De ondernemer opdrachtgever die van mening is of blijft dat Radio Toppers haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, moet binnen 12 maanden na eerste schriftelijke kennisgeving daarvan of binnen 12 maanden nadat deze kennisgeving diende te worden gedaan, dit in rechte vaststellen door middel van dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectueel eigendom
Radio Toppers behoudt zich het intellectuele eigendom voor op alle voorbeelden, ontwerpen of proefpakketten.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan ontwerpen, voorbeelden of proefpakketten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te verwijderen of te wijzigen zonder toestemming van Radio Toppers.
Radio Toppers behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke informatie van haar opdrachtgevers.

Betaling
Betaling van de door Radio Toppers te verrichten diensten geschiedt jaarlijks vooruit.
Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.
Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien betaling niet, niet volledig of niet tijdig plaatsvindt, zijn alle vorderingen van Radio Toppers op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
Elke bevoegdheid tot verrekening, opschorting of betaling onder aftrek, om welke reden dan ook, van de ondernemer opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De opdrachtgever die niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.
De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Radio Toppers de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert is aan Radio Toppers tevens vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden niet eerder in rekening gebracht dan nadat Radio Toppers de consument een herinneringssommatie heeft verzonden met een laatste betalingstermijn van 14 dagen en volledige betaling binnen die termijn uitblijft. De incassokosten voor de consument worden in rekening gebracht conform het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Radio Toppers de wettelijke handelsrente verschuldigd.
De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan Radio Toppers een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform rapport Voorwerk II.
De opdrachtgever die achtereenvolgens twee termijnen niet, niet tijdig of niet volledig heeft betaald, wordt aan Radio Toppers na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede niet volledig, niet tijdig of niet betaalde termijn per direct alle gedurende de looptijd van de overeenkomst nog te vorderen maandtermijnen verschuldigd.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de opengevallen rente, daarna ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en tot slot ter voldoening van het oudste openstaande factuurbedrag. De vermelding door de opdrachtgever dat de betaling betrekking zou hebben op een andere factuur, doet hier niet aan af.

Aansprakelijkheid
Jegens de opdrachtgever ondernemer is Radio Toppers slechts aansprakelijk voor directe schade die bovendien dekking vindt onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
Voorgaande lijdt uitzondering in die gevallen waarin schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Radio Toppers.
Radio Toppers is jegens de ondernemer opdrachtgever nooit aansprakelijk voor (indirecte) gevolgschade.
Radio Toppers is jegens de ondernemer opdrachtgever slechts aansprakelijk voor het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
Radio Toppers is jegens de opdrachtgever ondernemer niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van hulppersonen.
Radio Toppers is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte informatie waarvan Radio Toppers de onjuistheid niet hoefde te vermoeden.
Radio Toppers is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geplaatste content, ook niet als het gaat om content als beschreven in artikel 5.7.
De opdrachtgever vrijwaart Radio Toppers voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden.

Overmacht
Radio Toppers heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Radio Toppers liggen.
Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht: leveranciers en/of onderaannemers van Radio Toppers die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
Indien Radio Toppers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Radio Toppers bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te voeren en te factureren.
Radio Toppers heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden betreffende overmacht zich voordoen op het moment dat Radio Toppers de overeenkomst al had moeten nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De bevoegde rechtbank voor ondernemer opdrachtgever is rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.
Op de overeenkomsten met Radio Toppers is Nederlands recht van toepassing.